ÅSS STÖDCHATT - SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21
Klicka på den "blå chattknappen", välj Stödchatt
 
 

ÅSS Göteborg hälsar alla från hela Sverige välkomna till
ÅSS TELEFONJOUR - 031-13 70 91

Alla vardagar kl. 13-15. 
Nu även kvällsöppet varje onsdag kl. 18-20

Intressepolitik - ÅSS Styrdokument- Remisser - Utredningar - Rapporter

Tagged:

 

 • INTRESSEPOLITIK

  Vår förhoppning är att vi framöver på denna webbplats, skall kunna redovisa mer av utredningar och rapporter som rör vårt intresseområde. Dessutom våra remisssvar, när Svenska Ångestsyndromsällskapet har anledning att framföra förbundets ståndpunkter i olika frågor. 

 • Nedanstående redovisning kommer framöver att kompletteras med fler uppgifter

 • ÅSS Förbundsordförande rapporterar om pågående intressepolitiskt arbete samt för extern representation, inkl Regeringens funktionshinderspolitiska delegation, Handikappförbunden HSO m m.
  Kongressen har gett förbundsstyrelsen i uppdrag att fördjupa och utvidga det intressepolitiska arbetet på samhällsnivå, inte minst inom socialpolitik och socioekonomiska frågor.

 • En översyn av LSS pågår. LSS är en rättighetslag som omfattar olika personkretsar. Personer med psykisk ohälsa omfattas inte av lagen, utan är beroende av stöd och service från Socialtjänstlagen SoL, som är en svagare form av lagstiftning, en s k ramlag. ÅSS arbetar för att utvidga LSS ‘personkretsar, så att även psykisk ohälsa skall omfattas.

 • Förbundet arbetar aktivt för att socialförsäkringssystemet skall utformas så att ingen riskerar att falla mellan stolarna. Idag finns ett ökande antal individer som inte omfattas av något av trygghetssystemen.

 • ÅSS anser även att tandvårdsstödet skall förstärkas. Många med psykisk ohälsa har primära eller sekundära dentala problem, men har inte råd att söka behövlig tandvård.

  Läs mer genom att ladda ner nedanstående länk:

 • Tandvårdsstöd till personer med funktionsnedsättning  /word

 • SOCIALSTYRELSENS FÖRSLAG ...
  till nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom kan du ladda ner via nedanstående länk. Omfattar 88 st A4 sidor.
  ÅSS Riksförbund och landets lokalföreningar har möjlighet att lämna sina synpunkter på dessa nya riktlinjer senast den 31 mars 2017. ÅSS Riksförbund och ÅSS Stockholm har redan givit uttryck för att yttra sig över riktlinjerna. NSPH avser däremot inte att avge något eget remissyttrande.
 • Ladda ner Socialstyrelsens förslag till rekommendationer (pdf)
  Socialstyrelsens förslag har redan skapat debatt på olika media. Något som kan vara intressant att följa, liksom att ÅSS nu kan samla sig kring ett ett remissvar, utifrån våra erfarenheter och kunskaper. Vi hoppas att senare kunna redovisa ÅSS remissvar på denna webbplats. Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer, togs bl.a upp till diskussion i radions P1 "Studio Ett" kl. 16.45 den 16 januari 2017.
 • ÅSS Riksförbunds remissvar ang. Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av bla. ångest och depression. (Wordfil)
             
 • ÅSS INTRESSEPOLITISKA PROGRAM
 • behandlar följande områden - Ladda ner hela dokumentet som pdf-fil
 • Programmet antaget av ÅSS förbundsstyrelse 2016-11-20 
 • Förbundet
 • Värdegrund
 • Samhället
 • Verksamhetsområden
 •     Hälsa, information och livskvalité
 •     Delaktighet och tillgänglighet
 •     Ekonomiska förhållanden
 •     Skola och utbildning
 •     Arbete och sysselsättning
 •     Hälso- och sjukvård
 •     Tandvård
 •     Läkemedel
 •     Psykoterapi och alternativa behandlingar
 •     Forskning 
 • LÄNKAR TILL ÖVRIGA DOKUMENT
  Ladda ner som word eller pdf filer
  Etisk placeringspolicy   /pdf-fil
  Etiska regler för ÅSS kapitalförvaltningStor vikt läggs bl.a vid att tydligt kommunicera etikpolicyn, förbundsstyrelsens beslut och resultat inom hela sällskapet.
  Psykisk ohälsa bland stressade elever - Folkhälsoinstitutet /word
  Vårdanalys: Vården ur befolkningens perspektiv 2016 - /pdf 132 sidor

  Rapport: Psykisk hälsa - ett gemensamt ansvar 
  Sammanfattning: Vårdanalys har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. Planen syftar till att förbättra livssituationen och vården för personer med psykisk ohälsa. Den här rapporten är en slututvärdering av PRIO. 
  Ladda ner rapporten

 • VAD INNEBÄR EGENTLIGEN UTTRYCKET "PEER SUPPORT"?
  Lennart Håwestam
 • Peer Support
  Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som utbildade stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering. Detta har prövats under flera år i andra länder som USA, Holland och England med stor framgång. NSPH ska under 2016-2018 ta fram en nationell plattform med riktlinjer och ramar för en svensk utbildning inom peer support, samt utbilda de första peer supportrarna i landet.  Utbildningsinsatsen sker i samarbete med fyra pilotlän – Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Västerbotten – där de nyblivna peer supportrarna sedan anställs inom överenskommen verksamhet inom vården eller socialpsykiatrin. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.
 • Syftet med PEER Support är etablera peer support som en ny, kvalitetssäkrad yrkesroll i Sverige samt öka kunskapen och medvetenheten om möjligheterna med peer support.
 • Det långsiktiga målet är att peer support ska bli en naturlig del av den svenska sjuk- och hälsovården, och kunna erbjudas brukare i olika faser av sina vårdkontakter.
 • Tillsammans med forskningscentret CEPI i Lund har en referensgrupp för uppföljning och kvalitetssäkring etablerats, som ska studera resultatet av utbildningen och de påföljande peer support-verksamheterna. 
 • Mer information om medarbetare med brukarerfarenhet och peer support kan ges av ÅSS förbundsordförande Lena Huss, lenahuss@gmail.com eller ÅSS förbundsstyrelseledamot Lennart Håwestam, lennart.hawestam@angest.se