Ångestförbundet ÅSS

Från 2020-03-16 har ÅSS vice förbundsordförande ansvaret för, Hemsidan, Stödchatten, Medlemschatten samt Gästboken
Kontaktuppgifter: Linné Torbjörnsson,  linne.torbjornsson@angest.se, telefon 070-822 88 89
OBS ÅSS Stödchatt är tillfälligt nedstängd efter beslut av Förbundsstyrelsen
Vi ger stöd till dig med ångest och till dina närstående,
samt verkar för era intressen i samhället

07

Tagged:

Från och med årsskiftet 2011/2012 övergår driften av Nationella hjälplinjen till INERA AB.
Det är ett landstingsägt aktiebolag som arbetar på uppdrag av "Center för E-hälsa samverkan" och bl a har ansvar för 1177 Sjukvårdsrådgivningen. Nationella hjälplinjen blir alltså i fortsättningen en del av INERA:s verksamhet. Förhandlingar pågår om ett "inflytanderåd" som skall ge de nuvarande ägarorganisationerna fortsatt insyn i verksamheten och möjligheten att påverka den framtida utvecklingen.
 
Nationella hjälplinjen inrättades 2001 på initiativ av Riksförbundet för social och Mental Hälsa som gick samman med Svenska OCD-förbundet Ananke, Riksförbundet Autism, Föreningen Balans, Riksorganisationen för SuicidPrevention och Efterlevande Stöd, Riksförbundet Ungdom för Social hälsa, Svenska Ångestsyndromsällskapet i Föreningen Nationella hjälplinjen. Ändamålet var att driva en telefonlinje avsedd som stöd och hjälp åt människor i psykisk kris och deras närstående. Efter en utvecklingsperiod finansierad av Almänna Arvsfonden övergick Hjälplinjen hösten 2004 i en anslagsfinaniserad verksamhet. 4 miljoner kronor var det första statsbidraget viket med tiden har vuxit till 5 miljoner. Hjälplinjen var från starten bemannad med professionell personal - psykologer, socionomer, sjuksköterskor - och den blev genast mycket uppskattad av dem som sökte hjälp. Verksamheten har sedan vidareutvecklats med PHIR - Psykisk Hälsa Informations register -och Skriv till hjälplinjen.
 
Under alla år har Hjälplinjen kämpat med underbemanning. Antalet inringda samtal har varit betydligt större än antalet samtal som kunnat besvaras och målsättningen att ha en dygnet-runt-öppen jour har långt ifrån kunnat infrias. Anslaget har varit för litet och inga sponsorer har velat ställa upp. Statsbidraget för 2011 har varit villkorat. Kravet var att Hjälplinjen under året skulle förbereda en övergång till INERA.
 
Föreningen Nationella Hjälplinjens styrelse beklagar att regeringen inte velat skjuta till pengar för fortsatt drift av Hjälplinjen i föreningens regi men finner det naturligtvis tillfredställande att verksamheten kan leva vidare. För den skickliga och hängivna personal, som gjort hjälplinjen till en viktig faktor i många människors liv innebär också förändringen tryggare arbetsvillkor. Det har varit påfrestande varje år, när hösten närmat sig, åter behöva känna oron för om Hjälplinjen skall få förnyat statsbidrag och därmed kunnat fortsätta ett år till.
 
Den 21 december sker överflyttningen av verksamheten till INERA och den dagen kommer Hjälplinjen att vara stängd. Efter flyttningen kommer verksamheten att fortgå som hittills med samma webbadress och telefonnummer som förut.
 
Detta PM är författad av styrelsen för Föreningen Nationella Hjälplinjen.
 
 
 
För din extra trygghet så har vi kompletterat vår
internetsäkerhet med AVG Internet Security