Stadgar | Förbundsstyrelsen | Boktips | Anhörig | Tidning | Intressepolitik | Om ångesten kommer | Beställ lösenord


  ÅSS lokala hemsidor? - Förbundsstyrelsens beslut - Viktig remiss  

Välkommen till Svenska Ångestsyndromsällskapet

 

Vi ger stöd till människor med ångest och till
närstående, samt verkar för deras intressen i samhället.
 
 

 Dörren, Ändra, Ny Början, Styrelsen, Trä
 

 • SENASTE NYTT
 • FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT - 
  I linje med förbundsstyrelsens nyligen antagna beslut om "Etisk policy" kommer vi att lägga stor vikt vid att tydligt kommunicera etikpolicyn, förbundsstyrelsens beslut och resultat inom hela sällskapet.
  Beslut som är av ett brett medlems- eller allmänintresse, har naturligtvis sin givna plats på denna webbplats.


  Protokollen dröjer
 • Det har från flera olika håll, både internt och externt samt från medlemmarna, framkommit önskemål om ökad insyn i förbundsstyrelsens arbete. Att jag ännu inte kunnat redovisa de viktigaste besluten,  som är av allmänintresse och som förbundsstyrelsen tagit under det senaste året, beror på att flera av styrelseprotokollen ännu inte är formellt upprättade, med underskrifter samt justerade. Detta gäller även för ÅSS Kongressprotokoll från den 23 maj förra året!
 • Så snart protokollen blir tillgängliga, vilket tyvärr ligger utanför min kontroll, så hoppas jag att kunna presentera en översiktlig sammanfattning av de viktigaste besluten som kan vara av allmänt intresse i enlighet med förbundets "etiska policy". 
 • | Göran Hagberg, Förbundssekreterare & Informationsansvarig |

 • NÄSTA FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE NY TEXT
  Mötet sker i Göteborg, lördag - söndag den 4 - 5 februari 2017

 • ÅSS LOKALA HEMSIDOR ?  UPPDATERAD
  ÅSS lokala hemsidor, som jag bevakat och arbetat med, i vissa fall under flera år, bör nu "övertas" av de lokala föreningarna själva.
 • Förhoppningen är att, lokalt egenproducerade hemsidor inom respektive förening, skall kunna produceras av medlemmarna själva som bäst känner till sin egen löpande verksamhet. De kan då uppdateras mycket snabbt  och få snabbare genomslag som marknadsföring samt skapa bättre möjligheter till uppföljning av aktiviteter. Jag har även utlovat ett visst stöd till respektive lokalförening under en övergångsperiod, med bl.a tips om användbara webbverktyg. Ett par av de aktuella ÅSS föreningarna har redan ställt sig "positiva" till denna lösning. Förändringen är förhoppningsvis tänkt att träda ikraft i början av 2017.
 • De föreningar som i en första omgång kommer att beröras är ÅSS Västmanland. ÅSS Sörmland och ÅSS Kalmar. ÅSS Östergötland har dock själva, redan tidigare valt att stänga ner sin hemsida.
 • De lokala hemsidor som jag även administrerar och publicerar i marknadsföringssyfte och inför uppstart av nya ÅSS föreningar är bl.a:
  Jönköping, Östersund, Örebro, Bollnäs, Umeå samt (Malmö/Skåne) m.fl.
  | Göran Hagberg, Förbundssekreterare & Informationsansvarig |
   
 • RIKSFÖRBUNDETS HEMSIDA - www.angest.se
  Riksförbundets hemsida,  ingår i ett komplext system med olika separerade block som t.ex faktabank, intressepolitik, remisser, nyhetsnotiser, utredningar etc. Dessutom länkade tjänster till olika databaser för stödchatt, flera olika medlemschattar, Gästboken, medlemsanmälan, lösenordsgenerering, olika formulär samt hela förbundets e-post och ftp- administration (inklusiva lokalföreningarna). Kontaktvägar och länkar inom ÅSS, mm.
 • Allt detta kommer inte att påverkas, utan har fortsatt högsta prioritet.
 • Synpunkter, frågor och idéer kring ovanstående tre artiklar mottages gärna till undertecknad så snart som möjligt: Göran Hagberg - info@angest.se


 • RIKSFÖRBUNDETS NYA STADGAR?
  Pussel, Mosaik, Hemlighet, Gåta 
  De nya stadgarna, med de ändringar som beslutades vid kongressen i Eskilstuna den 22 maj 2016, kommer, att kunna laddas ner från denna webbplats så snart den nya texten blir tillgänglig och vunnit "laga kraft". 
 • ÅSS Riksförbunds gamla stadgar från 2014 finns dock tillgängliga via denna länk


 • 33 265 SIDVISNINGAR BARA DEN SENASTE MÅNADEN
  Detta är Googels officiella statistik för hur populär ÅSS webbplats är.

  Tangentbord, Ange, Ange Nyckel

 • FÖRENINGSTRÄFF / NYSTART SKÅNE NY TEXT
  Ångertsyndromsällskapet ÅSS Riks bjuder in till en informationsträff angående nystart av ”ÅSS Skåne” föreningen. ÅSS Riks önskar hjälp till att starta upp föreningen i Malmö med omnejd igen. Tyvärr så har den legat i träda allt för länge, så nu skall vi med gemensamma krafter starta upp föreningen på nytt. Vi bjuder in till en träff måndagen den 23 januari 2017. Vi bjuder på Kaffe med tilltugg.
 • Plats: Mosaiken på Porslinsgatan 3 i Malmö.
  Datum: 23/1-2017.
  Tid kl: 15:00 (vi håller på i ca 2 timmar.)
 • För information och frågor m.m.
  Kontakata: Mona Granquist 072-500 60 80, Mona Westerberg 035-10 20 59
  E-post: info@halmstadangest.se
 • INTRESSEPOLITIK
  Vår förhoppning är att vi framöver på denna webbplats, skall kunna redovisa mer av utredningar och rapporter som rör vårt intresseområde. Dessutom våra remisssvar, 
  när ÅSS har anledning att framföra förbundets ståndpunkter i olika frågor.
   
 • SOCIALSTYRELSENS FÖRSLAG ... UPPDATERAD
  till nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom kan du ladda ner via nedanstående länk. Omfattar 88 st A4 sidor.
  ÅSS Riksförbund och landets lokalföreningar har möjlighet att lämna sina synpunkter på dessa nya riktlinjer senast den 31 mars 2017. ÅSS Riksförbund och ÅSS Stockholm har redan 
  givit uttryck för att yttra sig över riktlinjerna. NSPH avser däremot inte att avge något eget remissyttrande.
  Ladda ner Socialstyrelsens förslag till rekommendationer (pdf)
  Socialstyrelsens förslag har redan skapat debatt på olika media. Något som kan vara intressant att följa, liksom att ÅSS nu kan samla sig kring ett ett remissvar, utifrån våra erfarenheter och kunskaper. Vi hoppas att senare kunna redovisa ÅSS remissvar på denna webbplats. Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer, togs bl.a upp till diskussion i radions P1 "Studio Ett" kl. 16.45 den 16 januari 2017.
   
 • ÅSS ÖSTERGÖTLANDS HEMSIDA
  som den lokala ÅSS föreningen ansvarar för, är sedan en tid tillbaka inte i drift.
  För information, se Linköping/Norrköping under menyvalet "Kontakt"
 • ÅSS VÄSTMANLANDS HEMSIDA NY TEXT
  Föreningen informerar nu sina medlemmar lokalt via både hemsida och facebook, dessutom gör man löpande e-postutskick inför varje aktivitet.
 • ÅSS SÖRMLAND NY TEXT
  Här är man positivt inställd till att bygga upp en helt egen hemsida. Vi diskuterar just nu formerna för denna sida. Men under tiden så uppdaterar Riksförbundet den "gamla hemsidan" på uppdrag från lokalföreningen.


 • NY EXPERTINFORMATION OM ÅNGEST

 • Efter överenskommelse med 1177 VÅRDGUIDEN kan vi nu presentera en, expertgranskad och omfattande "Diagnos - Information". Denna hittar du högst upp på ÅSS hemsida under den röda menyknappen "Ångest". ÅSS och 1177 kommer även framöver att samverka kring gemensamma frågor.  

 • ÅSS STÖDCHATT  (länk)

  INDIVIDUELLA STÖDSAMTAL

  Både medlemmar och icke medlemmar är välkomna. Inget lösenord behövs! Söndag, Måndag, & Onsdag klockan 20.00-21.00
  Stödchatten bemannas av personer som är erfarna i att ge stödsamtal och rådgivning. 
  De stödpersoner du möter här på chatten är visserligen inte legitimerad sjukvårdspersonal eller terapeuter. Men de har en mycket god kunskap om ångestsyndrom och självupplevd personlig erfarenhet av att leva med och hantera ångestsyndrom, t.ex. Panikångest, Social fobi, Generell ångest (GAD) och Agorafobi. 
  Använd samma "namn" vid återkommande inloggning, för bästa service
  För information om chatten - maila till: info@angest.se   (ej stödsamtal via e-post)

  GÄSTBOKEN  (länk)
  ÅSS Gästbok som vi startade i slutet av 2013 har nu haft ca 33 000 besök och här kan du läsa ca 1400 personliga erfarenheter om hur det är att leva med ångest samt många bra tankar och tips om hur du kan övervinna den. Du är också välkommen att berätta om din egen situation eller kommentera det som andra skriver.

  ÅSS´ LOKAL- & LÄNSFÖRENINGAR  (länk)

  ÅSS lokala föreningar är basen för vår verksamhet, här kan du få nya vänner, kunskap, trygghet och gemenskap. Via denna länk, kan du bl.a. se var vi idag har våra föreningar och våra lokala kontaktpersoner. Genom våra lokalföreningar han du få svar på många av dina frågor, medlemmarna berättar gärna om egna erfarenheter och stöttar dig när du känner dig rädd och orolig. Alla som är verksamma inom föreningarna har egna erfarenheter av ångestsjukdomar. Du är välkommen till föreläsningar och aktiviteter och får nya vänner som vet hur det är att leva med ångest och kan hjälpa dig bort från den.


  ÅSS MEDLEMSCHATT -
  Gratis förmån för alla medlemmar (länk)

 • ÅSS MedlemsChatt skall skapa kontakter mellan våra medlemmar. Genom denna Chatt, hoppas vi att kuna skapa många nya lokala självhjälpsgrupper på nätet, som sedan kan utvecklas till personliga möten och kanske nya ÅSS föreningar runt om i landet.

  Vi arbetar nu för att alla medlemmar i ÅSS som ännu inte har en egen lokal- eller länsförening, skall kunna bygga upp en lokal gemenskap på olika håll i landet - kommunicera med varandra och bygga nätverk av kamrater. Vi hoppas även att kunna arrangera träffar med olika aktiviteter runt om i landet. Vi har idag lokala medlemschattar för; Skåne & Blekinge, Norrland och Jönköping samt två landsomfattande "chattrum", "Tjejchatten" och "Sverige Chatten". I samband med inloggningen så kan du välja om du vill till din lokala förvalda chatt eller till SVERIGE CHATTEN. Beställ Ditt personliga lösenord !!! Uppge namn & fullständig adress. På chatten är du anonym och kan, om du vill, använda valfritt "nickname".

 •  Beställ ditt personliga lösenord

 • ÅSS JOURTELEFON 031-13 70 91

  Göteborg ÅSS har en telefonlinje för att ge information och stöd till personer med ångestsyndrom och till deras anhöriga. Den är öppen varje vardag mellan kl. 13.00 - 15.00. Telefon: 031-13 70 91. Jourtelefonen bemannas av personer erfarna i att ge stödsamtal och rådgivning. De är dock inte legitimerade terapeuter, psykologer eller läkare. Du är välkommen att ringa till Göteborg ÅSS, var du än bor i landet, för personliga stödsamtal. När det gäller specifik lokal information för landet i övrigt, t.ex. legitimerade behandlare eller psykiatriska mottagningar så hänvisar vi i första hand till Sjukvårdsrådgivningen på telefon:  1177 eller "Vårdguiden", www.1177.se (länk) 

 • SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN

  Dygnet runt - Tel. 1177

    

  Tema Psykisk hälsa på 1177.se (länk)


  På 1177.se finns Tema Psykisk hälsa. Här kan du hitta vägledning till hjälp och behandling. Här kan du även söka information om vårdkontakter i just din del av landet.

  ____________________________________________________________________________ 

  Stöd till anhöriga - "Vem hjälper den som hjälper"

   Har du varit sjukskriven och vill dela med dig av din historia?

  Kommunikationsbyrån JKL söker just nu personer som har varit sjukskrivna att intervjua för en informationskampanj. Syftet är att förmedla berättelser om sjukskrivning och vägen tillbaka som andra kan känna igen sig och finna stöd i. Om du är intresserad av att dela med dig av din berättelse eller vill ha mer information om kampanjen hör av dig till JKL på sigrun.fagerfjall@jklgroup.com.

  Vänliga hälsningar,

  Sigrun Fagerfjäll, JKL, Box 1405, Sveavägen 24-26,111 84 Stockholm

  08 696 1200 | M: 070 460 80 40

  E-post: sigrun.fagerfjall@jklgroup.com

   ____________________________________________________

   

  Anmäl dig snarast till Självhjälpsgruppen i UMEÅ - 2017

  För personer med Panikångest - Social fobi - Generaliserat ångestsyndrom (GAD) & Agorafobi, har Vuxenskolan i Umeå sedan hösten 2016 en liten "Självhjälpsgrupp".
  Gruppen fortsätter nu under 2017 och vill gärna se fler deltagare!
  Studiecirklarna bedrivs i samarbete med Svenska Ångestsyndromsällskapet. 
  Du behöver inte vara medlem i ÅSS för att delta. Förhoppningen är att vi till hösten 2017 även skall kunna bilda en egen lokalförening av Ångestsyndromsällskapet i Umeå med omnejd.

  Upplysningar ges av ÅSS förbundssekreterare, Göran Hagberg, info@angest.se

  __________________________________

MOBILANPASSNING AV VÅR HEMSIDA

Vi har nu mobilanpassat vår hemsida. Hemsidan har idag, ca 25 000 besök varje månad och 70 procent av dessa besök sker via mobiltelefon eller surfplatta. När du kopplar upp dig från en sådan enhet kommer du nu att få en bättre och mer lättläst hemsida. För att nå MENYN i vänsterkanten finns en särskild knapp högst upp på mobilsidan. För dig som använder dator kommer sidan att se ut som tidigare. En annan nyhet är de nya färgade "knapparna" överst på sidan för att du enkelt och snabbt skall kunna nå dina favoritsidor. Dessa snabbfunktioner gäller för både dator- och mobiluppkoppling. Synpunkter är välkomna under adress, info@angest.se

Göran Hagberg, förbundssekreterare

Liggande, Våren, Sommar, Fält, Moln, Gräs, Kulle

ÅSS förbundskansli

Medlemsärenden - Administration - Adressändring

Anne Larsson

Adress:

Svenska Ångestsyndromsällskapet

Förbundskansliet

S:t Göransgatan 78, 

112 38 STOCKHOLM

Telefon: 08-29 27 96                

Telefontider: Måndagar & onsdagar klockan 13 -15, 

Torsdagar klockan 15 -18 

e-post: forbundskansliet@angest.se 

Information & Mediakontakter

ÅSS förbundssekreterare, Göran Hagberg

Telefon: 0708-67 77 00,  epost: info@angest.se

__________________________________________________________

 • Personliga stödsamtal via telefon eller över internet, hänvisas i första hand till vår telefonjour, vardagar kl. 13.00 - 15.00, Telefon: 031- 13 70 91, eller till vår stödchatt (via hemsidan) som är öppen söndagar, måndagar & onsdagar mellan klockan 20.00-21.00

BOLLNÄS  

I Bollnäs har vi nu startat två självhjälpsgrupper för Dig med Panikångest - Social fobi - Generaliserat ångestsyndrom(GAD) & Agorafobi. Vi har plats för ytterligare några deltagare. Kontakta Katarina för mer information.  

Epost: bollnas@angest.se Telefon: 0722- 18 88 54  Hemsida: www.angest.se/bollnas

 _________________________________________________________________ 

 

Vi söker fler frivilliga volontärer till ÅSS STÖDCHATT

"Trycket" på vår STÖDCHATT ökar hela tiden. Detta innebär att vi framöver kommer att behöva utöka vår skara av frivilliga volontärer.

Du får ingen ekonomisk ersättning, men du får värdefull erfarenhet, kunskap och personlig tillfredsställelse. Du är välkommen att redan nu skriva några rader till ÅSS och berätta om dig själv och varför du tror att just du skulle kunna vara ett bra stöd för personer med ångestsyndrom via vår individuella stödchatt.

Det är en fördel om du själv har egen personlig erfarenhet av panikångest, social fobi, GAD, agorafobi eller närliggande ångestproblematik, samt viss teoretisk kunskap om psykisk ohälsa, lätt att uttrycka dig i skrift och en ödmjuk och empatisk förmåga.

Du måste också ha kommit en bra bit på väg med att bearbeta din eventuella egna ångestproblematik. Du skall ju hjälpa andra - de skall inte hjälpa dig !

Välkommen att skriva till:  info@angest.se

Vänligen, Göran Hagberg

Förbundssekreterare ÅSS

 

 

_______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Psykisk ohälsa vanligare bland elever som är stressade  

Allt fler tonåringar uppger att de har besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Besvären är vanligare bland elever som uppger att de är stressade över skolarbetet. Det visar nya resultat från Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor.  Länk till undersökningen

_________________________________________________________________


Rapport: Psykisk hälsa - ett gemensamt ansvar 

Sammanfattning: Vårdanalys har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. Planen syftar till att förbättra livssituationen och vården för personer med psykisk ohälsa. Den här rapporten är en slututvärdering av PRIO. 

Ladda ner rapporten

 

  Foto:Göran Hagberg


MIN BERÄTTELSE OM MÖTET MED ÅSS

Inskickat av en anonym medlem

- Jag sitter i ett hål jag grävt till mig själv. Det är mitt eget hål och det är lugnt och tryggt.

Men lika mycket som jag gillar mitt hål så hatar jag det för allt negativt det orsakar. Samma saker som orsakar ångest och obehag som jag försöker undvika saknar jag. Det som ger livsglädje och hopp. Man måste bara våga resa på sig och kliva upp ur hålet för att kunna uppleva det.

Men det är så svårt. Jag gör det, försöker men törs aldrig lämna hålet ur sikte. Jag kanske behöver krypa ner där igen, för att skydda mig från den skrämmande världen uppe på ytan, i ljuset. Mörkret är tryggt, men varför mår jag då sämre i mitt hål i mörkret, varför återvänder jag dit. Trygghet är att veta vad som händer, att ta kontroll, oavsett hur dåligt man mår i mörkret, så har man i alla fall kontroll, det händer inget oväntat för man gör inget. Jag föredrar ensam ensamhet framför att vara ensam bland andra.

Så en dag när det var riktigt mörkt så läste jag om en plats där andra som levde i mörker emellanåt träffades för att stötta varandra. Det kom en gnutta hopp, kunde det vara en plats där jag inte kände mig ensam. 

Så kom dagen då dom skulle träffas. Jag tvekade men längtan efter ljuset var så stor att jag gick dit. Det var svårt och jobbigt men det kändes bättre efteråt. Så jag gick dit igen nästa gång dom samlades, det var lättare den här gången och kändes ännu bättre efteråt. 

________________________________________________________________________ 

OM ÅSS GÄSTBOK

Välkommen till vår populära Gästbok som nu har nu haft över 35 000 besökare och här finns mer än 1 400 mycket läsvärda personliga inlägg!

____________________________________________________________________

 

BRA BOKTIPS

Länk till några - riktigt bra boktips ...

____________________________________________________________________ 

 


100 ord om just din ÅSS förening

Här finns det plats för max 100 ord om nya idéer och satsningar som ni gjort i just er

lokala ÅSS förening. Berätta och tipsa alla andra. Det kan vara "enkla vardagliga"

satsningar som faktiskt kan betyda jättemycket för våra medlemmar och de som

behöver komma i kontakt med föreningen för kanske första gången.

Skicka till:  info@angest.se

_______________________________________________________________  

Vi behöver din hjälp!

Hör av dig om du eller några vänner är intresserade av att vara med från början att starta en ÅSS förening. Du är välkommen att kontakta vår förbundssekreterare för frågor och för att komma med tankar och idéer kring en ÅSS förening på just din ort.  info@angest.se  eller telefon 0708-67 77 00

_______________________________________________________________

FRÅGOR ? ! ?

Chatten och Gästboken, för tankar och frågor om dessa tjänster, kontakta oss på denna e-postadress:  info@angest.se  Vi har dock inte möjlighet till stödsamtal via denna epostadress.

_______________________________________________________________

BROSCHYR OM ÅNGESTSYNDROM

 

 

 

Läs eller ladda ner vår 40 sidiga broschyr om ångestsyndrom.

Broschyren i tryckt form kan även beställes från ÅSS förbundskansli: forbundskansliet@angest.se 

Tel. 08-29 27 96

___________________________________________________________________

Juridisk rådgivning i frågor gällande diskriminering

diskriminering@nsph.se

Telefon: 076-555 51 99

Telefontider: 

månd & onsdag 13-15

tisd, torsdag & fredag 10-12

I augusti 2014 startade NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) ett projekt för att motverka diskriminering på grund av psykisk ohälsa. Projektet löper på tre år. 

  

Prenumerera på innehåll